RiTjan Retail
Privacybeleid

Privacybeleid

Ritjan Retail, gevestigd aan Hartschelpsingel 1
2492SP ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.ritjanretail.nl
Hartschelpsingel 1
2492SP ‘s-Gravenhage
+31638560867
T. Nathie is de Functionaris Gegevensbescherming van Ritjan Retail
Hij/zij is te bereiken via ritjanretail@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ritjan Retail verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via ritjanretail@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken

Ritjan Retail verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ritjan Retail bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
– Na de bestelling worden de gegevens vernietigd

Delen van persoonsgegevens met derden
Ritjan Retail verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ritjan Retail gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dit kunt u doen via een e-mail te sturen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
ritjanretail@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ritjan Retail zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
Ritjan Retail wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ritjan Retail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
ritjanretail@gmail.com